او عشق است

لیدر ری استارت: مسیح مثل شتاب جاذبه است. محبتش بر تمام موجودات مساوی و لازم است. گیاهان و حیوانات از…

نوروزمان، پیروز

پروردگارا سرزمینمان را از وجود ظالمان، پاک بگردان و امپراطوری کورش را در این دیار غریب حکمفرما کن. پروردگارا صدها…