پستوی اخبار جهان

اسم لیدر ری استارت در سرخط جلسات اپوزیسیونها پوتین گفت؛ برای ما، تحکیم خانواده در اولیت است ترامپ گفت: جنگ…