کنترل روم - قسمت نوزدهم - بزرگان سیه مهره بازی کنند - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
اسرار تاریخ ایران - قسمت نود و دوم - از احمدشاه قاجار تا خمینی (قسمت دوم) - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
اسرار تاریخ ایران - قسمت نود و سوم - از احمدشاه قاجار تا خمینی (قسمت سوم) - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
اسرار تاریخ ایران ۹۹ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۹ - اسرار فرح دیبا و هاشمی رفسنجانی - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
اسرار تاریخ ایران ۱۰۰ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۱۰ - جمهوری هاشمی رفسنجانی - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم ۱۹ – بزرگان سیه مهره بازی کنند

کنترل روم - قسمت نوزدهمبزرگان سیه مهره بازی کنند

20 January 2024

✔️ انواع اخبار در جهان

براستی نتانیاهو به چه می‌اندیشد؟

پیشنهاد سی‌آی‌اِی و ام‌آی‌سیکس به نتانیاهو چه بود؟

آیا راه حل «کشور اسرائیل-کشور...

کنترل روم - قسمت نوزدهم - بزرگان سیه مهره بازی کنند - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
اسرار تاریخ ایران – از احمدشاه قاجار تا خمینی (۲)

برنامه اسرار تاریخ ایران - قسمت دوم«حدوداً 👈» قسمت ۹۲

۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

پنج فرمول برای نابودی عرفان و تصوف۱. تفرقه در عرفان۲. مخلوط دی ان ای!۳. شستشوی مغزی کودکان۴. تولید هزاران شاعر ک و هنربند و تاریخ‌نگار و عارف‌نما...

اسرار تاریخ ایران - قسمت نود و دوم - از احمدشاه قاجار تا خمینی (قسمت دوم) - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
اسرار تاریخ ایران – از احمدشاه قاجار تا خمینی (۳)

برنامه اسرار تاریخ ایران - قسمت سوم

اسرار تاریخ از احمدشاه قاجار تا خمینی«حدوداً قسمت نود و سوم می‌شود!»

۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

هدف پخش برنامه اسرار تاریخ ایران

ویژگی‌های یک امپراطور قدرتمند

فاسدترین پادشاهان تاریخ...

اسرار تاریخ ایران - قسمت نود و سوم - از احمدشاه قاجار تا خمینی (قسمت سوم) - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
اسرار تاریخ از احمدشاه تا خمینی (۹) – اسرار فرح و هاشمی رفسنجانی

🔵 اسرار تاریخ ایران حدوداً (۹۹)از احمدشاه قاجار تا خمینی (۹)

اسرار فرح دیبا و هاشمی رفسنجانی

«خطرناکترین برنامه سیاسی لیدر ری استارت»

۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

اهمیت جایگاه دیکتاتوری در ساختار سیاسی جهان

چرا باید...

اسرار تاریخ ایران ۹۹ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۹ - اسرار فرح دیبا و هاشمی رفسنجانی - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
اسرار تاریخ از احمدشاه تا خمینی (۱۰) – جمهوری هاشمی رفسنجانی!

🔵 اسرار تاریخ ایران قسمت (۱۰)از احمدشاه قاجار تا خمینی

جمهوری هاشمی رفسنجانی!

۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

✅ جزئیات طرح ۱۶۰ صفحه‌ای لیدر ری‌استارت برای تغییر رژیم

مروری تغییرات فضای سیاسی داخل و خارج از ایران

✔️...

اسرار تاریخ ایران ۱۰۰ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۱۰ - جمهوری هاشمی رفسنجانی - سید محمد حسینی لیدر ری استارت