جهان در گامبی شاه است!

لیدر ری استارت: بعضی از ری‌استارتیها سوال می‌کنند که «چه خواهد شد؟» با کاری که دموکراتهای حامی تروریست انجام دادند،…