دو طوفان در راه است!

دو طوفان جدید در راه است! یکی داخلی و دیگری خارجی! هوا که صاف شد، همه چیز از اول آغاز…