ویروس انگلیسی آمد؟!

  • Post category:

لیدر ری استارت: شنیدم مردم جهان دارن میگن یه ویروس انگلیسی که جهش یافته اومده! پنجاه و پنج تا کشور…

افتضاح پشت افتضاح!

  • Post category:مقاله

«جسد محمد رضا شاه» هم مثل «جسد رضا شاه» به سلطنت طلب‌ها کمک‌ نکرد! در کانال‌های خبری اپوزسیون ری استارت…