مردم شهید چیز جاسوسان

  • Post category:

🔴 مردم شهید چیز جاسوسان آلمان و فرانسه و انگلیس توسط ایران بشدت تحریم شدند یعنی ایران دقیقاً دارد، جاسوس‌های…