خداحافظی لیدر ری استارت با توییتر!!

  • Post category:

پیام منتشر شده در صفحه توییتر لیدر ری استارت: توییتر شده مکانی برای گلوبالیست‌ها، رادیکالیست‌ها، کمونیست‌ها و تروریست‌ها! شأن و…