قیام میهن پرستان

  • Post category:مهم

گلوبالیست‌ها و رادیکالیزم‌‌‌ها صدها سال است که کرهٔ زمین را گروگان گرفته‌اند! سال‌های زیادیست که میهن پرستان کشته می‌شوند. بین…