سید محمد حسینی لیدر جنبش ری استارت
کنترل روم - قسمت چهارم - اخراجی ها - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت سوم - نویسنده - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
قسمت ۲۱۰ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت
قسمت ۲۱۳ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت - ۲۲ قانون لیدر ری استارت
نقل قول‌های الهام بخش از سید محمد حسینی، لیدر ری استارت

برای دیدن نور ستارگان! چراغ‌های لعنتی ساخت بشر را خاموش کن!

زیبایی نورهای آسمان در تاریکی مطلق است

ستارگان = رهبران حقیقی چراغ‌های ساخت بشر = رهبران دروغین «لغتنامه»

مردم جهان دو دسته‌اند!

یا نمیفهمند...

سید محمد حسینی لیدر جنبش ری استارت
کنترل روم ۴ – اخراجی‌ها

کنترل روم - قسمت چهارم - اخراجی ها

04/29/2023

کنترل روم به چه معنا است؟

تفاوت بین تغییر رژیم و تبدیل رژیم چیست؟

چگونه اعراب آریستوکراسی را به دموکراسی تبدیل کردند؟

اولین شورای مصلحت نظام چه زمانی و توسط...

کنترل روم - قسمت چهارم - اخراجی ها - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح – قسمت سوم – نویسنده!

🔵 بدون شرح - قسمت سوم (نویسنده!) ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

آیا (به گفته اپوزیسیون‌ها) لیدر ری استارت، نقشهٔ خاورمیانه را کشیده است؟

ری استارت چگونه بین اپوزیسیونها شکاف ایجاد کرد و چگونه صاحبان جدید ایران را تقویت کرد؟...

No comment - بدون شرح - قسمت سوم - نویسنده - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
زن، زندگی، آزادی

برنامه ری استارت قسمت ۲۱۰

باز آی ساقیا که هواخواه خدمتم مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم زانجا که فیض جام سعادت فروغ توست بیرون شدی نُمای ز ظلمات حیرتم هر چند غرقِ بحرِ گناهم ز صد جهت تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم عیبم مکن...

قسمت ۲۱۰ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بیست و دو قانون لیدر ری استارت!

برنامه ری استارت قسمت ۲۱۳

سعدی، گلستان، باب هفتم، در تاثیر تربیت، حکایت شماره ۱۱ ؛ طفل بودم که بزرگی را پرسیدم از بلوغ. گفت «در مسطور» آمده است که سه نشان دارد: یکی پانزده سالگی و دیگر احتلام و سیّم برآمدن موی پیش. اما،...

قسمت ۲۱۳ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت - ۲۲ قانون لیدر ری استارت