اسرار تاریخ ایران ۹۸ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۸ - ارتجاع سرخ و سیاه - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت ۱۸ - رأی دادنی نیست، فهمیدنی است - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
سید محمد حسینی لیدر جنبش ری استارت
منتظران مسیح - ری استارت قسمت ۲۱۷ - اسرار تاریخ ایران ۹۷ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۷ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No Comment - بدون شرح - قسمت ۲۲ - نا کوانتوم - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
اسرار تاریخ از احمدشاه تا خمینی (۸) – ارتجاع سرخ و سیاه

اسرار تاریخ ایران حدوداً (۹۸)از احمدشاه قاجار تا خمینی (۸)

ارتجاع سرخ و سیاه

۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۳

چرا همه کشورها قوانین اساسی خود را بر مبنای «دین» می‌نویسند؟

قوانین بیمه در امپراطوری پارس چگونه است؟

بی‌ناموس‌ترین...

اسرار تاریخ ایران ۹۸ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۸ - ارتجاع سرخ و سیاه - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۱۸ – رأی دادنی نیست!

🔵 بدون شرح - قسمت هجدهمرأی دادنی نیست، فهمیدنی است

۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۲

راز رأی دادن به دموکرات‌ها در آمریکا چیست؟

آیا می‌شود مستقیم به خدا وصل شد؟

✔️ تفاوت وحدت وجود و وحدت موجود!

وحدت وجودی به چه کسی گفته می‌شود؟

چگونه...

No comment - بدون شرح - قسمت ۱۸ - رأی دادنی نیست، فهمیدنی است - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
نقل قول‌های الهام بخش از سید محمد حسینی، لیدر ری استارت

سیاستمدار به بیکار و علاف و مفتخوری گفته می‌شود که هنوز شغلی آبرومند در جامعه، پیدا نکرده است!

بیداری یعنی در خواب بیدار شو، نه از خواب

«ما» را به «من» تبدیل کنتا برای دفاع از حق،منتظر دیگران نباشی

چون...

سید محمد حسینی لیدر جنبش ری استارت
منتظران مسیح (ری استارت ۲۱۷) – اسرار تاریخ از احمدشاه تا خمینی (۷)

اسرار تاریخ ایران حدوداً (۹۷)از احمدشاه قاجار تا خمینی (۷)

منتظران مسیح (ری استارت قسمت ۲۱۷)

فراخوان لیدر ری استارت به بسیجیان و سپاهیان!

۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۳

از عجایب کوانتوم سیاسی…!

کیفیت کوانتوم در حالت...

منتظران مسیح - ری استارت قسمت ۲۱۷ - اسرار تاریخ ایران ۹۷ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۷ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۲۲ – ناکوانتوم

بدون شرح - قسمت ۲۲ - نا کوانتومی !قانون اساسی لیدر ری استارت

ناگفته‌هایی از بند ۵-۶-۷ قرارداد هاشمی رفسنجانی با انگلیس

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

چگونگی پیدایش آدم!

چگونه و چرا انسان‌نماها با انسان درگیر شدند؟

الکساندر...

No Comment - بدون شرح - قسمت ۲۲ - نا کوانتوم - سید محمد حسینی لیدر ری استارت