صوفیسم عماد است و عاشورا، نماد!

  • Post category:

در طول تاریخ همیشه عاشورا دو حالت داشت یکی عاشورایی بود که حسین زمان می‌گرفت و یکی عاشورایی که یزیدیان…