ترنا - ویژه برنامه فراخوان سراسری چهارشنبه سوری - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
اسرار تاریخ ایران - قسمت نود و یک - از احمدشاه قاجار تا خمینی (قسمت یک) - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
اسرار تاریخ ایران - قسمت نود و دوم - از احمدشاه قاجار تا خمینی (قسمت دوم) - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ری استارت قسمت ۲۱۶ - اسرار تاریخ ایران ۹۶ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۶ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No Comment - بدون شرح - قسمت ۲۳ - نمرود در آینه - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ترنا – فراخوان چهارشنبه سوری

🔵 ترنا - فراخوان سراسری چهارشنبه سوری

9 March 2024

به فرزندان خود بیاموزید که ایرانی نیستند!

تنها کسی در جهان که رضا پهلوی بهتر از آن حرف می‌زند…!!!

چرا ما ایرانی نیستیم، بلکه پارسی هستیم؟

تفاوت نگاه خارجیان...

ترنا - ویژه برنامه فراخوان سراسری چهارشنبه سوری - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
اسرار تاریخ ایران – از احمدشاه قاجار تا خمینی (۱)

برنامه اسرار تاریخ ایران «حدوداً 👈» قسمت ۹۱

نوری بر نقاط تاریک تاریخاز احمدشاه قاجار تا خمینیتفاوت محمدرضاشاه و خامنه‌ای در یک خط

۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

جنگ اپوزیسیون ری استارت در چه قرنی آغاز شد!

مشکل اصلی جهان با...

اسرار تاریخ ایران - قسمت نود و یک - از احمدشاه قاجار تا خمینی (قسمت یک) - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
اسرار تاریخ ایران – از احمدشاه قاجار تا خمینی (۲)

برنامه اسرار تاریخ ایران - قسمت دوم«حدوداً 👈» قسمت ۹۲

۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

پنج فرمول برای نابودی عرفان و تصوف۱. تفرقه در عرفان۲. مخلوط دی ان ای!۳. شستشوی مغزی کودکان۴. تولید هزاران شاعر ک و هنربند و تاریخ‌نگار و عارف‌نما...

اسرار تاریخ ایران - قسمت نود و دوم - از احمدشاه قاجار تا خمینی (قسمت دوم) - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ری استارت ۲۱۶ – اسرار تاریخ از احمدشاه تا خمینی (۶)

اسرار تاریخ ایران حدوداً (۹۶)✔️ ری استارت قسمت ۲۱۶

از احمدشاه قاجار تا خمینی ۶

آغاز پایان جهان!!!

✅ چگونه رضاشاه و خمینی، از ناکجا آباد و با هزاران دشمن و بدون پشتوانه سیاسی، در ایران بقدرت رسیدند؟

۱۹ فروردین‌ماه...

ری استارت قسمت ۲۱۶ - اسرار تاریخ ایران ۹۶ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۶ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۲۳ – نمرود در آینه

بدون شرح - قسمت ۲۳ - نمرود در آینه

(برنامه «ری‌استارت» که در «بدون‌شرح ۲۳» ارائه شد)

۶ خرداد ۱۴۰۳

سوالی با ۵ هزار سال قدمت که تا کنون کسی به آن پاسخ نداده است

مانیفست مثلث ری‌استارت، روسیه و آمریکا

چگونه...

No Comment - بدون شرح - قسمت ۲۳ - نمرود در آینه - سید محمد حسینی لیدر ری استارت