نوروزمان، پیروز

پروردگارا سرزمینمان را از وجود ظالمان، پاک بگردان و امپراطوری کورش را در این دیار غریب حکمفرما کن. پروردگارا صدها…

تنها راه نجات جهان

لیدر ری‌استارت: تنها راه نجات مردم جهان از گلوبالیسم و رادیکالیسم اسلامی، قانون آزادی اسلحه و به قدرت رسیدن میهن…