چاهی که کرونا گرفت!

  • Post category:

چون روز هویداست از این تخم که کشتیم کز دوزخیانیم نه از اهل بهشتیم ویروس عرفانی کرونا همانند آقا محمدخان…

اجازه – استجازه

وزیری به پادشاه گفت: برای اینکه بتوانیم مردم را کنترل کنیم و آنها را در یوغ دین و بی‌دینی و…

راه رهایی از ویروس عرفانی کرونا

  • Post category:

لیدر ری استارت: فهمیدن مطلب زیر سخت است. راه رهایی از ویروس عرفانی کرونا، حملهٔ نظامی به رژیم تروریستی ایران…