ماسک نماد سانسور است!

  • Post category:

قبل از اینکه ویروس عرفانی کرونا بیاید؛ توییتر، اینستاگرام و یوتیوب به دهن ما ماسک زده بودند! ماسک برای دموکراتها…