شب بخیر ایران ۵۵ : آنتروپ – تغییر رژیم با آنتروپ – مدافعین حرم – هاوکینگ – راز پنهان ترمودینامیک – بی بی سی – اسکار – کلک حکومتی – صدای آمریکا

فهرست برنامه های شب بخیر ایران »»