شب بخیر ایران ۵٧ : از انقلاب ۵٧ تا ۵٧ – هخائیسم – رادیو فردا – پورمحمدی – حزب شیمبلیبلو – وزارت اطلاعات – کشته شدن چند هزار دختر و پسر ایرانی!! – رد پای بی بی سی و رسانه ها و تلویزیون رنگارنگ در این قتلها

فهرست برنامه های شب بخیر ایران »»