روز گشادان :

خانوادگی گوش نکنید، خر مذهب‌ها هم گوش نکنید (از اول هم شما خر مذهب‌ها مهم نبودید!)

اطلاع از تازه‌ترین پستها، مهمترین خبرها و بیانیه‌های لیدر اپوزیسیون ری‌استارت