مداحی (قسمت یک) :

تکرار تاریخ آخوند سازی و مداحی سازی محمدرضا شاه و پرداخت هزینه‌های هنگفت و بها دادن به مداحان – نگاه و نگرش متفاوت رضاشاه و محمدرضاشاه به محرم – علت سقوط سلسله صفویه چه بود؟