طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۷ : دیکتاتور و مکان دیکتاتوری – التیماتوم به اصلاح طلب‌ها – کروبی – میرحسین – کودتای ساختگی – آریستوکراسی کوروش کبیر – شخصیت‌ها و روشنفکرهای پوشالی و سکوت

فهرست برنامه های طلوع امپراطوری کوروش »»

close

اطلاع از تازه‌ترین پستها، مهمترین خبرها و بیانیه‌های لیدر اپوزیسیون ری‌استارت